Professional cleaning machines since 1968

Visit our new website!

Professional cleaning machines since 1968

Visit our new website!

Professional cleaning machines since 1968

Visit our new website!
 

Etický kodex

SPOLEČNOST GHIBLI SI STANOVILA URČITÝ ETICKÝ KODEX TENTO SOUHRN VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ MUSÍ UČINIT TRANSPARENTNÍM NÁŠ RŮST A VEŠKERÉ VZTAHY, SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME V NAŠÍ PODNIKOVÉ REALITĚ


NAŠE ETICKÉ ZÁSADY


1) Úcta

Úcta musí být chápána jako transparentnost, upřímnost a pochopení vůči lidem, kteří s námi pracují. Kritika musí být vždy konstruktivní a musí vést ke zlepšení: kritika se musí vždy týkat určité činnosti či chování, nikdy člověka. Chválí se na veřejnosti, kritizuje se vždy v soukromí. Úctu, kterou máme k lidem, musíme mít i k pracovišti a k podnikovému majetku, protože se jedná o prostředky, které nám zajišťují náš úspěch. Musí být vždy udržovány čisté, účinné a upravené.


2) Zaujetí

Zaujmout a být zaujatí znamená poslouchat člověka bez předsudků, chápat jeho očekávání a potřeby. Nikdy nesoudíme člověka jen podle toho kým je, ale především podle toho, kým by se mohl stát. Informujeme každého o našich cílech a dosažených výsledcích. Komunikujeme i ty nejmenší nápady: mohly by se přeměnit ve velký úspěch. Naše spolupracovníky se stále snažíme motivovat. Podnik je společným majetkem: vždy říkáme "my", nikdy "já". Musíme být pyšní, že jsme součástí tak velké organizace.


3) Konkrétní a iniciativní přístup

Dbáme na praktickou stránku, jsme odhodlaní, zakládáme se na skutečnostech, snažíme se vše předem naplánovat, aby nedocházelo k problémům a ztrátě času. Jednáme. Vždy prověřujeme poměr nákladů a přínosů našich nápadů a návrhů, které vyvíjíme. Naše práce musí být uspořádaná a nepřetržitá. V našem podniku je prostor pouze pro dynamické a iniciativní zaměstnance. Životní svěžest a energie jsou hlavními předpoklady pro úspěch našeho podniku. Nikdy nehledat výmluvy a nevyhýbat se žádné práci. Být příkladem pro ostatní. Dynamický přístup je nakažlivý: musíme být vždy příkladem pro všechny ostatní.


4) Zodpovědnost a předávání zodpovědnosti

Mít na vědomí, že musíme odpovídat za vlastní činy a za činy ostatních, vyřešit problémy a nedávat vinu ostatním. Pokud zodpovědnost způsobuje obtíže, znamená to, že nemáme dostatečné znalosti pro vykonávání této funkce; nevzdávejte to a neodmítejte převzetí zodpovědnosti a snažte se získat potřebné znalosti. S růstem našeho podniku vzniká stále větší potřeba předávat zodpovědnost a povzbuzovat ostatní, aby jednali z vlastní iniciativy. K tomu je potřeba být velmi tolerantní: pokud jsou osoby, kterým jsme předali zodpovědnost schopné, budou vykonávat svou práci svým způsobem. Pokud chcete podpořit růst těchto osob, nechte je chybovat. Důležité je chyby neopakovat.


5) Skromnost a touha učit se

Nikdy nic nepovažovat za jisté a nebýt přesvědčeni, že všechno víme. Nikdy nebýt domýšliví a uvědomit si své meze. Z každé zkušenosti čerpejte co nejvíce poznatků a nevyhýbejte se diskuzi. Předávat ostatním naše znalosti je prospěšné nejen pro ostatní, ale i pro nás. Z externích vztahů se snažte pochytit co nejvíce informací. Zachovejte si svou zvědavost. Nechte personál růst. Školení je tou nejlepší investicí do nejdůležitějších zdrojů, kterými disponujeme: do nás samotných.


6) Týmová hra

Je důležité cítit se členy družstva a ne pouze individuálními "hráči". Nevyhrává jednotlivec, ale skupina. Nezapomínejme, že naše práce vždy ovlivňuje práci našich kolegů. Tým se musí pravidelně scházet a projednat řešení problémů a stanovení cílů. Tým je skupina lidí, z nichž každý má přesně stanovenou roli a musí být vedena režisérem/trenérem. V očích zákazníka dobře či špatně pracuje vždy celý podnik, nikoli jednotlivec.


PERSONÁLNÍ SPRÁVA, SOCIÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


1) Rovné příležitosti a pracovní prostředí

Náš podnik se snaží o to, aby na pracovišti nedocházelo k diskriminaci či pronásledování spojených s pohlavím, sexuální orientací, rasovou příslušností, věkem, náboženstvím, tělesným postižením, členstvím v odborech či politické straně. Kritéria uplatněná v přijímacím řízení, právo na zaškolení a růst kariéry musí být spojeny pouze s pracovním výkonem a zásluhami. Náš podnik se snaží zaručit bezpečné a zdravé pracovní prostředí a zodpovědně přistupovat k problematice životního prostředí, dodržovat všechny předpisy a zákony týkající se ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví na pracovišti. Neustále se snažíme o snižování spotřeby elektrické energie a vody, snažíme se šetřit papír a palivo, snížit hluk, produkovat co nejméně odpadu a kontaminované materiály likvidovat vhodným způsobem.


2) Ochrana práv

Náš podnik nikdy nenutí zaměstnance vykonávat určitou činnost proti své vůli. Zaměstnanci mají právo rozvázat pracovní poměr. Nepřipouštíme možnost dětské práce (děti mladší 16 let) a mladé zaměstnance (zaměstnance mladší 18 let) nevystavujeme nebezpečným situacím či nezdravému prostředí ani během školení. V našem podniku je zakázán jakýkoliv druh slovního napadení, tělesného či duševního násilí vůči komukoli uvnitř podniku nebo v rámci externích vztahů. Z tohoto důvodu spolupracujeme pouze s dodavateli služeb, materiálů či zakázek, kteří dodržují stejné zásady.


3) Všeobecné zásady

Náš podnik nepodporuje žádnou politickou stranu či sportovní klub a netoleruje akce či manifestace organizované v tomto směru. Náš podnik netoleruje vylepování erotických a vulgárních plakátů či kalendářů. Podnik dodržuje předpisy pro ochranu zdraví na pracovišti. Není tolerováno požívání alkoholu a omamných látek.


4) Externí spolupracovníci

Obchodní zástupci, poradci, prodejci, nezávislí dodavatelé, dočasní externí spolupracovníci a dodavatelé, kteří s námi spolupracují či pro nás vykonávají určité činnosti, mají povinnost dodržovat stejné standardy chování jako zaměstnanci našeho podniku. Žádný z interních či externích spolupracovníků nesmí nepřímo, prostřednictvím zástupců, postupovat v rozporu s naší podnikovou politikou.


5) Dobročinná činnost a sponzorství

Veškerá dobročinná činnost podniku je zaměřena na pomoc dětem a/nebo na podporu výzkumu pro ochranu společného majetku.


VNĚJŠÍ VZTAHY


1) Vztahy se zákazníky

Obchodní korektnost je hlavním pravidlem pro udržení a zlepšení vztahů s našimi zákazníky. Je velmi důležité vázat se pouze těmi sliby, o kterých jsme si jisti, že je můžeme splnit. Zákazník je středem naší pozornosti, poslouchejme jeho potřeby. Osobní vztahy jsou přidanou hodnotou obchodních vztahů. Časté návštěvy posilují vztahy a důvěru. Nezapomínejme, že naši výplatu nám platí zákazník.


2) Vztahy s dodavateli

Před výběrem je velmi důležité pečlivě vyhledat a navštívit dodavatele, subdodavatele, spolupracující firmy, řemeslníky nebo externí poskytovatele služeb. Na kvalitě jejich výrobků či práce záleží z velké části i náš úspěch. Cena není jediným kritériem výběru a v mnoha případech není tím hlavním kritériem.


3) Ochrana osobních údajů

Je zakázáno šířit tajné informace týkající se strategických plánů, prodejních cen, finančních informací, návrhů výrobků, transakcí, smluv či obchodních vztahů našeho podniku s třetími osobami, informací o zaměstnancích, softwarů, obchodních tajemství, patentů, obchodních značek a podobných informací získaných od zákazníků či dodavatelů. Tyto informace nesmí být přímo či nepřímo poskytovány jakékoli osobě či organizaci bez předchozího souhlasu podniku. Stejně tak je zakázáno použití tajných informací pro obchodní či jiné účely. V našem podniku mají podnikové informační zdroje strategickou hodnotu. Naše politika je zaměřena na ochranu soukromých informačních zdrojů. Zvyšujeme bezpečností kontroly pro zamezení nepovoleného šíření, změny či poskytování informací, ke kterým veřejnost nemá přístup, pro zamezení přerušení zpracování informací určených našim uživatelům a pro zamezení ztráty zdrojů našeho podniku. Všichni naši spolupracovníci musí zajistit, aby naše informační zdroje, včetně internetu, elektronické pošty, online aplikací a použití hardwarů a softwarů souhlasilo s cíly naší podnikatelské činnosti. Naše společnost se zavazuje dodržovat práva na ochranu osobních údajů zákazníků a zaměstnanců. Každý z našich spolupracovníků je odpovědný za ochranu osobních údajů zákazníků a svých kolegů.


4) Zpronevěra, krádež, dary, peněžní dary a střet zájmů

Naše pracovní činnost musí odrážet hodnoty jako je čestnost, spolehlivost, korektní a solidární přístup a smysl pro zodpovědnost. Je zakázán jakýkoliv čin, jehož důsledkem je krádež, zpronevěření, podvod či zakázané přivlastnění jakéhokoliv majetku. Správně se chovat znamená i zakládat obchodní vztahy na bezúhonnosti a čestnosti, uplatňovat objektivní kritéria jako je cena, kvalita, hodnota, služby a schopnost dovést do konce všechna svá předsevzetí. Proto naši spolupracovníci nesmí přijímat či nabízet žádné dary, peněžní částky, privilegia či udělování přízně, s výjimkou případů, kdy mají jmenovitou hodnotu a jsou zvykem v určitých obchodních transakcích. Všichni spolupracovníci se musí zdržet jakéhokoliv činu či vztahu, které by mohly způsobit případný či zřejmý střet se zájmy naší společnosti. Ke střetu zájmu dochází, pokud určitý spolupracovník používá své pracovní postavení k vlastnímu prospěchu nebo pokud se osobní zájmy spolupracovníka střetnou se zájmy podniku.

Ghibli & Wirbel SpA - 27020 Dorno (Pavia) - Tel +39.0382.848811 - Fax +39.0382.84668 - Partita Iva 03976160287


Powered by TWS | 2014